Download GPX file for this article
Матеріал з Вікімандрів

Ви читаєте розмовник румунської мови.

Довідник з вимови[ред.]

Голосні[ред.]

Приголосні[ред.]

Поширені дифтонги[ред.]

Ce - (че)
Ci - (чі)
Ț - (ц)
Ge - (дже)
Gi - (джі)
Ea - (я)
Che - (ке)
Chi - (кі)
Ghe - (ге)
Ghi - (гі)
â - (и)
ă - (е)
ș - (ш)
î - (и)
c - (k)

Список фраз[ред.]

Основні[ред.]

Добрий день.

Bună ziua-(буна зіуа).

Привіт.

Salut-(салут).

Дозвольте мені представитися.

Permiteți-mi să mă prezint.-(пермітець мі ша ме презінт).

Як у вас справи?

Ce faceți-(че фачець).

Добре, дякую.

Bine, Mulţumesс-(біне.мулцумеск).

Як Вас звати?

Cum vă cheamă?-(кум ве кяме).

Мене звати _____

Mă cheamă_____(ме кяме).

Дуже приємно познайомитися.

Îmi pare bine.-(имь паре біне).

Будь ласка ("на Ви"; прохання)

Vă rog.-(ве роґ).

Будь ласка ("на ти"; прохання).

Te rog.-(те роґ).

Спасибі.

Mulţumesc.-(мулцумеск).

Будь ласка (відповідь на подяку).

Cu plăcere.-(ку плечере).

Так.

Da-(да)

Ні.

Nu.-(ну).

Вибачте. (звернути увагу)

Cer scuze.-(чер скузе).

Пробачте. (просити вибачення)

Iertați-mă.-(іертаць мя).

До побачення.

La revedere.-(ла реведере).

До зустрічі.

Pe curând-(пе куринд).

Пока. (прощання).

Pa.-(па).

Я не розмовляю румунською [добре].

Nu vorbesc româna [bine].-(ну ворбеск ромина[біне].

Вы розмовляєте російською?

Vorbiți rusește?-(ворбіць русеште?).

Чи тут хтось розмовляє російською?

Cunoaște cineva rusa?-(куноаште чінева руса).

Допоможіть!

Ajutor!-(ажутор).

Обережно!

Atenție!-(атенціе).

Доброго ранку.

Bună dimineaţa-.(буна діміняца).

Доброго дня.

Bună ziua-.(буне зіуа).


Добрий вечір.

Bună seara.-(буна сяра).

Добраніч.

Noapte bunа-(ноапте буна).

Не розумію

Nu înțeleg-(ну инцелег).

Де туалет?

Unde este veceul?-(унде есте вечеул).

Проблеми[ред.]

Числа[ред.]

1

Unu -(уну).

2

Doi- (дой).

3

Trei- (трей).

4

Patru- (патру).

5

Cinci -(чінчь).

6

Șase -(шасє).

7

Șapte- (шаптє).

8

Opt -(опт).

9

Nouă- (ноуе).

10

Zece -(зече).

11

Unsprezece- (унспрезече).

12

Doisprezece -(дойспрезече).

13

Treisprezece- (трейспрезече).

14

Paisprezece- (пайспрезече).

15

Cincisprezece- (чінчьспрезече).

16

Șaisprezece -(шайспрезече).

17

Șaptsprezece -(шаптеспрезече).

18

Optsprezece -(оптспрезече).

19

Nouăsprezece -(ноуеспрезече).

20

Douăzeci -(доуезечь).

21

Douăzeci şi unu -(доуезечь щі уну ).

22

Douăzeci şi doi -(доуезечь щі дой).

23

Douăzeci şi trei- (доуезечь щі трей).

30

Treizeci- (трейзечь).

40

Patruzeci- (патрузечь).

50

Cincizeci -(чінчьзечь).

60

Șaizeci -(шайзечь).

70

Șaptezeci -(шаптезечь).

80

Optzeci- ( оптзечь).

90

Nouăzeci -(ноуезечь ).

100

O sută -(о суте).

150

O sută si cincizeci- (о суте чінчьзечь).

200

Două sute -(доуе суте).

300

Trei sute- (трей суте).

400

Patru sute -(патру суте).

500

Cinci sute- (чінчь суте)

600

Șase sute- (шасе суте).

1.000

O mie- (о міє).

2.000

Două mii -(доуе мій).

3.000

Trei mii- (трей мій).

4.000

Patru mii- (патру мій).

5.000

Cinci mii- (чінчь мій).

1.000.000

Un milion -(Ун міліон).

1.000.000.000

Un miliard- (Ун міліард).

номер

Număr -(нумир).

половина

Jumătate- (Жуматате).

менше

Mai puțin- (Май пуцін).

більше

Mai mult- (Май мулт).

Час[ред.]

зараз

Acum (Акум).

пізніше

Mai tîrziu (Май тирзіу).

раніше

Mai devreme (Май девреме).

ранок

Dimineața (Діміняца).

день

Zi (Зі).

вечір

Seară (Сяре).

ночь

Noapte (Ноапте).

зранку

De dimineață (Де діміняцэ).

вдень

Ziua (Зіуа).

вечором

Deseară / Diseară (Десяре).

вночі

Noaptea (Ноаптеа).

Годинник[ред.]

година

Ora unu- (Ора уну).

дві години

Ora două- (Ора доуе).

три години

Ora trei- (Ора трей).

чотири години

Ora patru (Ора патру).

п'ять- годин

Ora cinci (Ора чінчь).

шість- годин

Ora șase (Ора шасе).

сім- годин

Ora șapte (Ора шапте).

вісім- годин

Ora opt (Ора опт).

дев'ять- годин

Ora nouă (Ора ноуе)

десять- годин

Ora zece (Ора зече).

одинадцать годин

Ora unsprezece (Ора унспрезече).

дванадцать годин

Ora douăsprezece (Ора ).

полудень

Amiază (Аміазе).

північ

Miez de noapte (Мієз де ноапте).

пів-години

Jumătate de oră (жумататє де оре ).


Тривалість[ред.]

хвилина

un minut (ун мінут)

_____ хвилин
_____ minute (_____ мінуте)
година

o oră (о ора)

_____ годин
_____ ore (оре)
день

o zi (о зі)

_____ днів
_____ zile (_____ зіле)


тиждень

o săptămână (о сиптимина)

_____ тижнів
_____

săptămâni (_____ сиптиминь)

місяць

o lună (о луни)

_____ місяці/місяців
_____

luni (лунь)

рік

un an (ун ан)

_____ роки/років
_____

ani (ань)


Дні тижня[ред.]

сьогодні

astăzi -(астизь).

вчора

ieri -(єрь).

завтра

mâine -(миіне).

цього тижня

săptămâna asta- (сиптимина аста).

минулого тижня

săptămâna trecută -(сиптимина трекуту).

наступного тижня

săptămâna viitoare-(сиптимина вітоаре).

неділя

duminică -(думініче).

понеділок

luni- (лунь).

вівторок

marți -(марць).

середа

miercuri -(меркурь).

четвер

joi -(жоі).

п'ятниця

vineri -(вінерь).

субота

sâmbătă/-(симбита).

Місяці[ред.]

січень

ianuarie-(януаріе).

лютий

februarie-(фебруаріе).

березень

martie-(марціе).

квітень

aprilie-(апріліе)

травень

mai-(май).

червень

iunie-(йуніе).

липень

iulie-(йуліе).

серпень

august-(аугуст).

вересень

septembrie-(септембріе).

жовтень

octombrie-(октомбріе).

листопад

noiembrie-(ноіембріе)

грудень-

decembrie-(дечембріе).

Кольори[ред.]

чорний-

negru-(негру).

білий-

alb-(алб).

сірий-

gri-(грі).

червоний-

roşu-(рошу).

синій-

albastru-(албастру).

блакитний-

bleu\albastru\deschis\(блеу\албастру\дескіс).

жовтий-

galben -(ґалбен).

зелений-

verde-(верде).

помаранчевий-

oranj\portocaliu -(орандж;\портокаліу).

фіолетовий-

violet\-(віолет).

коричневий-

maro\ cafeniu\- (маро\кафеніу).

Цей розмовник є кістяком. У нього є шаблон, але йому дуже не вистачає
інформації. Будь ласка, додайте ваші знання! Вперед!